Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Als diaconie willen wij verantwoorden hoe de ontvangen diaconale gelden besteed worden. Er zijn namelijk verschillende bestemmingen voor de diaconale collectes: 1) algemene diaconale collectes, 2) bestemmingscollectes en 3) bestemming van de Heilig Avondmaal bekers. We volgen het collecterooster welke jaarlijks wordt opgesteld door de Giftencommissie. Deze commissie bestaat uit vijf diakenen (vanuit onze wijkgemeente Tony de Bruin) en vertegenwoordigt zo elke wijkgemeente uit de Hervormde gemeente te Ridderkerk. De doelen voor de bestemmingscollectes en de Heilig Avondmaal bekers worden door deze commissie vastgelegd. Voor de bestemmingscollectes volgen wij als Goede Herderkerk vaak de suggesties van PKN’s Kerk in Actie terwijl de overige wijkgemeentes kiezen voor bijvoorbeeld de GZB of Project 1027 (het vroegere Luisterend Dienen). De giftencommissie stelt ook de Eindejaarslijst op. In deze lijst worden verschillende regionale, landelijke en internationale doelen opgenomen waarover het restant van de diaconale inkomsten verdeeld worden. De diaconie heeft namelijk geen winstoogmerk; elke ontvangen euro wordt weer doorgegeven. De doelen worden zo gekozen dat er gestreefd wordt om 40% uit te geven aan plaatselijke doelen, 20% aan landelijke doelen en het overige deel voor wereldwijde projecten. De boekhouding van de vijf diaconieen wordt centraal uitgevoerd, zo hoeft er maar één begroting en één jaarrekening gemaakt te worden.

De Hervormde Gemeente te Ridderkerk bestaat uit vijf wijkgemeentes. Elke wijkgemeente heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden voor het om zien naar ouderen, zieken en hulpbehoevenden. Hierbij kan gedacht worden aan praktische hulp (denk aan de Helpende Handen binnen onze wijk) of financiële ondersteuning. Bij financiële ondersteuning gaat het in principe om een (incidentele) lening. Hierdoor kan de ergste financiële nood geledigd worden en kan, indien mogelijk, later terug betaald worden aan de diaconie. De vijf wijkdiaconieën zijn gebonden aan richtlijnen voor verstrekken van leningen, bij grote bedragen (> €2000) moet dit voorgelegd worden aan het College van Diakenen binnen Hervord Ridderkerk. De zorg voor zieken en ouderen wordt grotendeels (en daar zijn we hen erg dankbaar voor) verzorgd door onze eigen Hervormde Vrouwendienst (HVD). Zij spelen ook de hoofdrol bij het verzorgen van de kerstattenties (bekostigd door de diaconie). Zoals eerder gemeld, de bestemmingen van de collectes zijn vastgelegd en bestemd door het overkopelende College van Diakenen van Hervormde Ridderkerk. Als wijkdiaconie hebben we ook andere inkomsten; er is nog een deel van een legaat voor onze wijkdiaconie en we krijgen een deel van de opbrengst van de Rommelmarkt. Dit gebruiken we om acute financiële nood in onze wijkgemeente op te vangen of voor het ondersteunen van diaconale projecten vanuit onze wijk. Mocht u n.a.v. dit stuk vragen hebben, meldt u zich dan bij één van diakenen.


Ontwerp en realisatie © Howeco